Księga Objawienia
Komentarz Chucka Misslera do Księgi Objawienia

Notatki do komentarza do Księgi Objawienia wydanego przez Koinonia House jako seria kaset audio, oraz CD-ROM w wersji .mp3 (ponad 30 godzin audio).

Program:
Wprowadzenie i Przygotowanie
(Część 1)


Pewne ogólne uwagi na temat Księgi Objawienia i jej unikalności.   Dlaczego ta księga zawiera szczególne błogosławieństwo.


  

Objawienie = "Apokalipsa" = odsłonięcie.   Objawienie czego (kogo)?  Jezusa Chrystusa, jakim jest naprawdę, dzisiaj; nie tylko "przyszłe wydarzenia".

Objawienie jest jedyną księgą z obietnicą!   Dlaczego?  Co czyni tę księgę szczególną?  Przede wszystkim, Duch Swięty działając poprzez Słowo Boże uczyni je szczególnym.

Księga Objawienia jest "szkłem powiększającym", które przybliży nam tekst całej Biblji i uczyni go ostrym.  Ta "soczewka" jest skupiona na osobie Jezusa Chrystusa, a spełnienie jego roli w historii zdaje się być bardzo bliskie.  Jest to księga zwycięstwa: My jesteśmy zwycięzcami!  Jesteśmy ostatecznymi zwycięzcami w grze życia!  (Ja czytałem zakończenie: my wygrywamy!).

Jedną z przyczyn dla których ta księga uderza nas swoją dziwnością jest nasz brak zrozumienia Starego Testamentu.  Księga Objawienia zawiera 404 wiersze, a w tych wierszach znajduje się 800 odniesień do Starego Testamentu.  Im więcej wiemy o Biblii, a w szczególności o ST, tym swobodniej będziemy się poruszali w idiomach Księgi Objawienia.

Ma to ścisły związek z faktem, że jedynie ci, którzy są biblijnymi iliteratami, nie są w stanie dostrzec, że żyjemy w "czasach końca".

Metody

Duch Swiety będzie cię uczył wszystkich rzeczy (Jan 16:13). Nie wierz Chuckowi Misslerowi (Akty 17:11). Odrób swoją pracę domową.
Nasze załozenia:

 • Bog nie żartuje; mówi nam to co ma na myśli.

 • Biblia jest zintegrowaną całością. Każdy detal ma dobry powód, żeby się tam znajdować (Mat. 5:17,18)

 • Nic nie jest trywialne: Wszystko jest dla naszej nauki (Rzym. 15:4).

 • Bóg jest sam swoim interpretatorem.

Rola Typów, Metafor i Idiomów (Ozeasza 12:10)

Bóg używa sformułowań aby wyrazić pewne idee; nie tylko słowa, ale "modele". To są typy, "cienie" przyszłych wydarzeń i analogie.

Typy:

      Stw. 22          Abraham i Izaak
Dan. 3 Obraz Nabuchodonozora
Ruth Odkupienie ziemi, etc.
Jozue Model Księgi Objawienia

Metafory:

      Swiatynia    
Plonący Krzak

Idiomy:

"Przyjaciel Boga" - prorocze wejrzenie (Abraham, Stw. 18; Uczniowie, Jan 15). "Ukochani" - apokaliptyczne pisma (Daniel, Jan).

Ukazane przez Boga = "zakodowane" (1:1) "by dać znak, lub sygnał". W Biblii jest 4591 semaino, od sema (znak, niepewne pochodzenie); [Sememe = elementarna jednostka znaczeniowa].  Ma dwa znaczenia:
1) dać znak, podkreślić znaczenie, wskazać.
2) uczynić znanym, wiadomym.

... każdy kod jest wyjaśniony w Piśmie...każda księga wymagana, niezbędna...

Przygotowanie

To jest duchowe i ponadnaturalne doświadczenie => Modlitwa! (Szatan nie chce żebyście się tu znaleźli.)  Przygotuj się na wyzwanie - twoje poglądy na wszystko mogą uledz zmianie.  To może się okazać "najkosztowniejszym" programem w jakim kiedykolwiek braliście udział!  Może was kosztować wasze najcenniejsze poglądy i idee....

Pomoce: Biblia (z zakładkami); indeks/słownik Strong'a etc.; komentarze / taśmy... Smith, Lindsey, Barnhouse; studiujcie Hisslopa, Andersona i innych.

Dlaczego "Proroctwo"?

Proroctwo = caly plan Boga w perspektywie.  Wierzę, że pogrążamy się obecnie w okresie czasu, o którym Biblia mówi więcej niż o jakimkolwiek okresie czasu w historii - włącznie z czasem kiedy Jezus spacerował po brzegu Morza Galilejskiego i przemierzał góry Judei.

W Starym Testamencie jest 1845 odnośników do panowania Chrystusa na ziemi.  17 ksiąg ST podnosi temat tego wydarzenia.

W 216 rozdziałach Nowego Testamentu jest 318 odnośników do Powtórnego Przyjścia.  Jest to wspomniane w 23 z 27 ksiąg (wyłaczając trzy, które są jednorozdziałowymi listami do osób prywatnych, oraz list do Galatów).

Na każdą przepowiednię donoszacą o Jego pierwszym przyjściu, jest osiem mówiących o Jego Powtórnym Przyjśsciu.  Mimo wszystko wiekszość ludzi zakłada, że przyszłość jest jedynie linearną ekstrapolacją teraźniejszości; życie będzie się dalej toczyć.  Ale Biblia mówi nam coś innego.

W trakcie tego studium, kiedy natkniemy się na zagadnienie, które wyda się kontrowersyjne, pamietaj by testować je pod kątem "całej rady Bożej", z Chrystusem w centrum (Obj. 1:1):

"Mocniejsza prorocka mowa..."   2 Piotra 1:19
"...to one [pisma] właśnie dają o mnie świadectwo."              Jana 5:39
"...w księgach napisano o mnie" Ps 40:7
"...świadectwo Jezusowe jest duch proroctwa." Obj 19:10

Spełnienie naszej modlitwy: "Przyjdź królestwo Twoje..."

Objawienie jest kontynuacją (zwieńczeniem) Dzieł Apostolskich, pokrywajacą okres czasu od Dzieł (30 lat Kościoła) do Powtórnego Przyjścia Jezusa (2000 lat Kościoła). Odkupienie jest kluczowym tematem Księgi Objawienia (nie zbawienie).

Odkupienie jest ważniejsze niż Stworzenie:

1) Zajmuje więcej miejsca w Piśmie:
Stworzenie:        dwa rozdziały w Stworzenia, kilka Psalmów, kilka rozdziałów w Hioba, Izajasza...
Odkupienie: (Ksiegi:) Stworzenia, Exodus, Kapłańska... Jozuego, Ruth, Proroków, Mateusza, Marka, Łukasza, Jana... Listy... Objawienia!

2) Jest kosztowniejsze: Odkupienie kosztowało Boga Jego Syna!
Odkupienie = przywrócenie tego co było utracone pierwotnemu wlaścicielowi (Łuk 21:28; Rzym 8:23; Gal 3:13: Efe 1:14; Dan 8:26; Dan 12:4,9).

Poglądy Tradycjonalne

Preterystyczne:  Tylko ówczesne;  \
Historyczne: Tylko historia;   }    nonsens
Idealistyczne: Alegoryczne /
  
Futurystyczne Prorocze

Księga Objawienia stwierdza, że jest to to ostatnie (1:3; 22:7, 10 18-19; zauważ rowniez 10:11).

   
   

Ks. Stworzenia versus Ks. Objawienia

Genesis = Początek; Stworzenie
Objawienie = Odkupienie; Wypełnienie

    Stworzenie Objawienie
          
Stworzenie Ziemi 1:1
    Przeminięcie Ziemi   21:1
Słońce, Księżyc, gwiazdy 1:14-16 4:12; 8:12
Ziemski rząd 37
    Osądzenie Ziemi   16:8
Słońce wyznacza dzień 1:16
    Słońce nie jest potrzebne   21:23
Ciemność nazwana nocą 1:5
    Nie ma nocy   22:5
Wody nazwał morzami 1:10
    Nie ma już mórz   21:1
Rzeka dla błogosławieństwa ziemi 2:10-14
    Rzeka dla Nowej Ziemi   22:1,2
Człowiek na podobieństwo Boga 1:26
    Człowiek pod przewodnictwem Szatana
    (na jego podobieństwo)
  13
Pojawienie się grzechu 3
    Koniec grzechu   21,22
Przekleństwo ogłoszone 3:14-17
    Nie ma przekleństwa   22:3
Pojawia się śmierć 3:19
    Nie ma wiecej śmierci   21:4
Cherubiny wspomniane po raz pierwszy 3:24
    Ostatnia wzmianka o Cherubinach   19:4
Człowiek wygnany z Raju 3:24
    Człowiek przywrócony   22
Drzewo Życia strzeżone 3:24
    Dostęp do Drzewa Życia   22:14
Pojawiają się smutek i cierpienie 3:17
    Nie ma smutku ani cierpienia   22:4
Religia, sztuka i nauka oddzielone od Boga 4
    osądzone, zniszczone   18
Nimrod zakłada Babilon 10:8-10
    Babilon upada   17, 18
Powodź Boga by zniszczyć złe pokolenie 6-9
    Powodź Szatana by zniszczyć wybranych   12
Tęcza: obietnica Boga 9:13
    Tęcza dla wspomnienia, na pamiątkę   4:3; 10:1
Sodoma i Egipt:  
    Zepsucie, sąd 12, 19
    "Sodoma i Egipt" (Jerozolima)   11:8
Zjednoczenie przeciwko:  
    Ludowi Abrahama 14
    Nasieniu Abrahama   12
Narzeczona dla syna Abrahama 24
    Narzeczona dla nasienia Abrahama   19
Małżeństwo pierwszego Adama 2:18-23
    Małżeństwo ostatniego Adama   19
Obietnica dla nasienia:  
    Posiadanie bramy wrogów 29:8
    Posiadłość obiecanego nasienia   19
Koniec posiadłości człowieka, początek Szatana 3:24
    Koniec posiadłości Szatana, poczatek czlowieka   22
   
  
Liczba siedem w Ks. Objawienia
  
Siedem Kościołów 1:4,11,20
Siedem Stojaków pod Lampy 1:12,13,20; 2:1
Siedem Duchów 1:4; 3:1; 4:5; 5:6
Siedem Gwiazd 1:16,20; 2:1; 3:1
Siedem Lamp 4; 5
Siedem par tytułów 2; 3
Siedem Obietnic dla tych którzy przezwyciezą 2:3
Siedem Pieczęci 5:1,6
Siedem Rogów 5:6
Siedem Oczu 5:6
Siedmiu Aniołów 8:2,6; 15:1,6,7,8; 16:1; 17:1; 21:9
Siedem Trąbek 8:2,6
Siedem Grzmotów 10:3,4
Siedem Tysięcy 11:13
Siedem Głów 12:3; 13:1; 17:3,7,9
Siedem Koron 12:3
Siedem Plag 15:1,6,8; 21:9
Siedem Naczyń 15:7; 17:1; 21:9
Siedem Gór 17:9
Siedmiu Króli 17:10,11
(niektóre są nieco subtelniejsze)
Siedem Szczegółów 1
Siedem Podziałów w każdym liście   2, 3
Siedem Osób 12, 13 (vol 2), (Kobieta, Chłopiec, Czerwony Smok, 7-głowa Bestia, Fałszywy Prorok, Michał, Baranek)
Siedem Najwyższych Błogosławieństw 1:3, 14:3; 16:15; 19:9; 20:6; 22:7,14
Siedem Lat Sądów 11:3; 12:6,14; 13:5
Siedem "Ja Jestem" Chrystusa 1:8,11,17,18; 21:6; 22:13,16
Siedem Doksjologii [liturgicznych formuł wysławiania Boga] 4:9-11; 5:8-13; 7:9-12; 11:16-18; 14:2,3; 15:2-4; 19:1-6
Siedem Nowych Rzeczy 20, 21
...i wiele, wiele innych.
   
 

Struktura i Elementy Zamysłu

Podstawowy podział (który znajdujemy w Obj. 1:19)

Rozdz:
1 Te rzeczy, które widziałeś.
2-3 Te rzeczy, które .
4-22 Te rzeczy, które mają nastąpić po tym (później).
  
Cztery razy Jan mówi, że był "...w Duchu..."
  
Rozdz: [(zabrany) w Duchu:] Gdzie (dokąd):
1:10 w Dniu Pańskim Patmos
4:2 natychmiast byłem [przeniesiony]... Tron w niebie
17:3 uniesiony [zabrany]... na puszczę
21:10 uniesiony [zabrany]... na góre
  
"Grzmoty, głosy, błyskawice i trzęsienie ziemi"
  
4:5 Tron
8:5 Pieczęcie
11:19 Trąbki
16:18 Naczynia
 
Eskalacja do Zwieńczenia
  
1:6 (2) Chwała, moc
4:11 (3) Chwała, cześć, moc
5:13 (4) Błogosławieństwo, cześć, chwała, siła
7:12 (7)  Błogosławieństwo, chwała, mądrość, dziękowanie, cześć, moc, siła
 
Pieśni
  
1) 4:8 Swięty, święty, święty
2) 4:11; 5:8-10 godzien jesteś Panie!
3) 5:11-13 siedzącemu na tronie
4) 7:9,10
11,12
Zbawienie Bogu naszemu;
Błogosławieństwo...
5) 11:15
16-18
Królestwa świata
Dziękujemy tobie
6) 15:2-4 wielkie i dziwne są sprawy...
7) 19:1-8 4 x alleluja
  

Trzy Czasy Odkupienia
  

    Przeszły   Teraźniejszy   Przyszły
  Bog
(Obj. 1:4)
Który Był
(Kol. 1:15-17; Jn 8:58)
Który Jest
(Heb 7:25)
Który Ma Przyjść
(Obj. 1:7)
  Jezus Chrystus
(Obj. 1:5)
Wierny Świadek
(Jn. 14:1-3; 8:14)
Pierworodny z Umarłych
(Kol 1:18-20)
Książe Króli Ziemi
(Mt 25:31,32; 1Kor 15:24,25)
  Temu Który
(Obj. 1:5)
Ukochał Nas
(Gal 2:20; Jn 3:16)
Obmył Nas z naszych Grzechów Swoją Krwią
(Heb 7:25; 9:14)
Uczynił Nas Królami/Kapłanami
(1P 2:9; Lk 19:17; Obj 2:26; 5:10; 20:4; 22:5)
  Pisz
(Obj. 1:19)
Te Rzeczy, Które Widziałeś
(Obj. 1:12-18)
Te Rzeczy, Które Są
(Obj 2, 3)
Te Rzeczy, Które Będą (po tym)
(Obj 4:22)
  
Rzeczy Nie Na Miejscu
 
Izrael => W swoim kraju
Kościół => W Niebie
Baranek => Na Swoim tronie
Szatan => Spętany
 
  
Trzy Kobiety
 
Żona YHWH*
[* imie Boga tak jak używane w kontekście Izraela]
(Izrael) Kobieta w Obj. 12
Dziewica, Narzeczona (Kościół) Narzeczona Chrystusa
Harlota Zagadka Babilon
 
Zagadnienia Przygotowawcze
  
W przygotowaniu do tego studium, powinniście naprawdę przeczytać całą Biblię!
Powinniście zrozumieć nastepujące zagadnienia:
 • W Genesis, rola "węża", "nasienie kobiety", prawa wykupu - krewnego-wykupiciela, odzienie ze skór, Drogę Drzewa Życia;
 • W Exodus, koncept Odkupienia, wybawienie z czasu niewoli, plagi, płonący krzak i dlaczego nie był skonsumowany, etc.;
 • W ks. Kapłańskiej, Festiwale, ofiary i kalendarz żydowski;
 • W ks. Numerow, w jaki sposob były ułożone namioty w obozie plemion Izraela;
 • W ks. Jozuego, podobieństwa z ks. Objawienia;
 • W ks. Ruth, tytuł własności, odkupienie i krewny-wykupiciel;
 • W 2 Samuel, Dawid dzielący kapłanów na 24 grupy;
 • W Daniela, Proroctwo Siedemdziesięciu Tygodni;
 • Rozróżnienie pomiędzy Izraelem i Kościołem;
 • Kategorie "świetych", "wybranych", etc.

 


Materiał udostepniony przez GrazingSheep.com / Porozmawiajmy o Biblji (2000)
Tłumaczenie dokonane i zamieszczone na tych stronach za ustna zgodą autorów.
Wszelkie prawa zastrzeżone 1996 - 2000.

Koinonia House
P.O. Box D
Coeur d'Alene, Idaho 83816-0347
[USA] (208) 773-6310
www.khouse.org

 

 Home | Artykuły | Doniesienia | Linki | Info | Kontakt